Toeractief-headerafbeelding

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden geacht door je te zijn aanvaard. Indien je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dien je deze website niet te gebruiken. Indien je niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dien je het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dien je die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wijzigen voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Toeractief te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. Om die reden dien je regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op jouw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Toeractief behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen, te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Toeractief elk moment beslissen wie er wel of geen toegang heeft tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek IP-adres. Indien Toeractief het vermoeden heeft dat hier misbruik van wordt gemaakt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Vrijwaring
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van Toeractief en online content, die bij het Toeractief-netwerk horen, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Toeractief aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. Toeractief wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Toeractief geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Je onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

Toeractief sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Toeractief, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Toeractief is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Toeractief verkregen is. Toeractief garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat Toeractief garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop word je altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Toeractief verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internet-provider of van Toeractief.

Gegevens delen en toegankelijkheidsgarantie
Toeractief stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Toeractief vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijk schade
In geen geval is Toeractief aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Toeractief in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Toeractief. De uitgeverij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Toeractief heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Toeractief de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden
Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken voor commerciële uitingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Auteursrechten
De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto’s) berusten uitsluitend bij Toeractief. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door Toeractief. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toeractief is strikt verboden. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door je via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en wordt het eigendom van Toeractief. De privacyverklaring, zoals hieronder opgenomen, is op gebruikersmateriaal van toepassing. Toeractief mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op jouw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat je voorzichtig moet zijn voordat je besluit deze gegevens te verstrekken.

Privacyverklaring

Inleiding
Toeractief, onderdeel van Toeractief, hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die je aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van Toeractief als op niet-leden. Toeractief verwerkt alleen persoonsgegevens die door de bezoeker of opdrachtgever zijn verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vind je een overzicht van de gegevens die worden verzameld, met welk doel, met wie het wordt gedeeld, de bewaartermijn, de beveiliging, cookies en het recht op inzage, wijzigen en wissen van de persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens valt onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Toeractief
www.toeractief.nl
toeractief@bcm.nl

Persoonsgegevens
Wanneer je mailt naar toeractief@bcm.nl of je inschrijft voor de nieuwsbrief wordt er om de volgende gegevens gevraagd:
Voor- en achternaam
E-mailadres

Daarnaast worden ook andere gegevens verwerkt zoals:
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op de website www.toeractief.nl
Internetbrowser en apparaat type

Doel verzamelen gegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen om indien gewenst met je in contact te komen. Als je bijvoorbeeld meedoet aan een winactie wordt je e-mailadres gebruikt om contact op te nemen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je de updates via het opgegeven e-mailadres. De website maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies), voor de optimalisatie van de website. Hier worden de gegevens over jouw surfgedrag, internetbrowser en apparaattype voor gebruikt.

Het delen van persoonsgegevens
Toeractief deelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Toeractief maakt gebruikt van het e-mailprogramma Mailchimp, dat de mailinglijst voor onze nieuwsbrief bevat en voor ons de nieuwsbrieven verstuurt. Voor de optimalisatie van de website maakt www.toeractief.nl gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG. Op de website van Toeractief worden algemene gegevens van jouw bezoek bijgehouden. Zoals IP-adres, tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt. De gegevens worden gebruikt om analyses te maken van het websitegebruik, en de website te verbeteren.

Externe links
Op www.toeractief.nl vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites en social media. Wanneer je op deze link klikt, verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites maken gebruik van andere cookies. Toeractief is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media-buttons zijn er om je zo eenvoudig mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van Toeractief. Elk social media-kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die je vindt op hun eigen website.

Bewaartermijn van gegevens
Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Deze termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en beschikbaar te houden.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. Je vindt dit bij de instellingen direct in jouw browser. Wanneer je het niet kan vinden, gebruik dan de ‘Help’ functie in jouw browser.

Rechten
In het kader van haar dienstverlening of wanneer je anderszins contact hebt met Toeractief, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om klanten en bezoekers van onze website onder andere via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Te allen tijde heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om persoonsgegevens te wijzigen of het wissen van persoonsgegevens. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar toeractief@bcm.nl.

Toeractief geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

SSL certificaat
Toeractief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hiermee neemt Toeractief passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Toeractief verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring geldt voor alle online en offline informatie die verzameld of gebruikt wordt door Toeractief. Toeractief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Bezoek daarom regelmatig onze privacyverklaring voor ons privacybeleid.

Actievoorwaarden

  • BCM MEDIA BV, Science Park Eindhoven 5051, 5692 EB Son, is de aanbieder van de Toeractief-abonnementenacties.
  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de een- en tweejarige actieabonnementen van Toeractief.
  • Een- en tweejarige actieabonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar (met uitzondering van overlijden).
  • Het abonnement geldt tot wederopzegging. Na de actieperiode geldt het reguliere abonnementstarief. Betaling geschiedt via automatische incasso. Je gaat akkoord met de privacy- en leveringsvoorwaarden.